پرداخت

جهت پرداخت هزینه برای سرویس های مجازی به پارس فرنام میتوانید از راه های زیر اقدام فرمایید:

شماره کارت: 7004-9993-3379-6104 به نام فرنام مستقیمی نزد بانک ملت

شماره حساب: 4833086079 به نام فرنام مستقیمی نزد بانک ملت